Commit 6073c97c authored by Carsten  Rose's avatar Carsten Rose
Browse files

Sanatize.php: Add 'ç' to 'alnumx'

parent f3fbe835
...@@ -8,6 +8,7 @@ ...@@ -8,6 +8,7 @@
.. ,, .. ,,
.. ..
.. -------------------------------------------------- .. --------------------------------------------------
.. Best Practice T3 reST https://docs.typo3.org/typo3cms/drafts/github/xperseguers/RstPrimer/
.. External Links: `Bootstrap <http://getbootstrap.com/>`_: .. External Links: `Bootstrap <http://getbootstrap.com/>`_:
.. Add Images: https://wiki.typo3.org/ReST_Syntax#Images .. Add Images: https://wiki.typo3.org/ReST_Syntax#Images
.. ..
...@@ -537,7 +538,7 @@ Sanitize class ...@@ -537,7 +538,7 @@ Sanitize class
+------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Name | Form | Query | Pattern | | Name | Form | Query | Pattern |
+==================+======+=======+=========================================================================================+ +==================+======+=======+=========================================================================================+
| **alnumx** | Form | Query | [A-Za-z][0-9]@-_.,;: /() ÀÈÌÒÙàèìòùÁÉÍÓÚÝáéíóúýÂÊÎÔÛâêîôûÃÑÕãñõÄËÏÖÜŸäëïöüÿ | | **alnumx** | Form | Query | [A-Za-z][0-9]@-_.,;: /() ÀÈÌÒÙàèìòùÁÉÍÓÚÝáéíóúýÂÊÎÔÛâêîôûÃÑÕãñõÄËÏÖÜŸäëïöüÿç |
+------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| **digit** | Form | Query | [0-9] | | **digit** | Form | Query | [0-9] |
+------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------+------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
......
...@@ -138,7 +138,7 @@ class Sanitize { ...@@ -138,7 +138,7 @@ class Sanitize {
public static function inputCheckPatternArray() { public static function inputCheckPatternArray() {
//EMail Regex: http://www.regular-expressions.info/email.html //EMail Regex: http://www.regular-expressions.info/email.html
return [ return [
SANITIZE_ALLOW_ALNUMX => '^[@\-_\.,;: \/\(\)a-zA-Z0-9ÀÈÌÒÙàèìòùÁÉÍÓÚÝáéíóúýÂÊÎÔÛâêîôûÃÑÕãñõÄËÏÖÜŸäëïöüÿ]*$', // ':alnum:' does not work here in FF SANITIZE_ALLOW_ALNUMX => '^[@\-_\.,;: \/\(\)a-zA-Z0-9ÀÈÌÒÙàèìòùÁÉÍÓÚÝáéíóúýÂÊÎÔÛâêîôûÃÑÕãñõÄËÏÖÜŸäëïöüÿç]*$', // ':alnum:' does not work here in FF
SANITIZE_ALLOW_DIGIT => '^[\d]*$', SANITIZE_ALLOW_DIGIT => '^[\d]*$',
SANITIZE_ALLOW_NUMERICAL => '^[\d.+-]*$', SANITIZE_ALLOW_NUMERICAL => '^[\d.+-]*$',
SANITIZE_ALLOW_EMAIL => '^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$', SANITIZE_ALLOW_EMAIL => '^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$',
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment